1/ Thông tin cá nhân bị thu thập
Khi khách hàng truy cập để bình luận lại trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong bình luận mẫu và cũng là địa chỉ IP của người truy cập.

a/ Chính sách bảo mật của siêu thị giá rẻ:

Sau khi bạn chấp nhận bình luận của bạn, bình luận của bạn được hiển thị công khai trong bình luận.

Nếu bạn viết bình luận trong trang web, bạn có thể cung cấp tên, email.

Thông tin này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn để lại bình luận thì nó sẽ được giữ lại vô thời hạn.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng.

Người dùng đăng ký đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào.

2/ Các quyền của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn để nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tập tin xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ lưu giữ về bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Các khách hàng bình luận có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện thư rác.